О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.)

 „Булгарком имоти” ООД

с адрес: гр. София, ул. „Одрин“ № 96, ет. ІІ

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 Строеж на „Сграда за складиране и профилактика на земеделска техника”. Сградата се състои условно от три части – южен навес, хале и северен навес. Достъпът до халето се осъществява през централен вход – 726/530 см. затварящ се с ролетна врата и през страничните портални врати – 530/500 см. затварящи се с ролетна врата, като те са съответно по две под навесите на южната и северна фасада. Тези врати са разположени съответно една срещу друга,  като през западната двойка преминават релси 50/30 мм. вкопани в подовата настилка и с разстояние между тях 120см. Релсите излизат от халето и навесите, като достигат на 16м. извън сградата, поставени са върху стоманобетонни основи, завършват с буфер. Върху тях ще се движи ръчно задвижвана тележка (количка), която ще помага за по лесно разтоварване и пренасяне на техниката до халето. От където с помощта  на релсов кран, разположен под тавана на халето ще се подреждат докараните елементи. За да се улесни евакуацията и достъпът на хора до различни част и на халето са предвидени три врати – 100/210 см. разположени на западната фасада. През източната двойка портални врати и централната врата внасянето ще се осъществява с електрокар/мотокар. В югоизточния край на халето е разположен канал с дължина 15 м. за оглед и оценка на постъпващата техника. В халето не се предвижда да се извършват ремонти. В неексплоатационен режим каналът ще се затваря с решетки.

В близост до имота няма изградена водопроводна и канализационна мрежа,  и няма да бъде присъединявано.

В района има изградена електрическа мрежа и присъединяването на сградата ще става чрез кабели НН от трафопост „Водстрой” с  IS-U № SO_2216, по Становище SAP № IB-31-21-16247 на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД.

Не се очаква отделяне на вредни вещества във въздуха по време на строителството и експлоатацията на жилищната сграда.

На местостроежа се генерират отпадъци вследствие строително монтажни работи.

Не се предвижда отделянето на опасни отпадъци, които са под специален режим.

 

За контакти: Иван Рачев, гр София, ул. „Одрин” № 96, ет. 2, тел. 0884660270, e-mail: i.rachev@bulgarcom.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org